نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش

آموزش


سال

مقالات در مجلات علمی پژوهشی

مقالات در همایشها

گزارشات علمی (طرحها)

دانش آموختگان

برگزاری همایش

تالیف و تصنیف و تصحیح کتاب

برگزاری کارگاه آموزشی

ثبت اختراع

همکاریهای علمی با مراکز داخل و خارج کشور

ملی

بین المللی

ملی

بین المللی

کارشناسی ارشد

دکترا

ملی

بینالمللی

1390

الی 1394

13

3

10

8

1

96 (30 در تحصیل)

6 نفر (درحال تحصیل)

33

13

8

30

1

22 داخلی و 18خارجی*