نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معماری به مثابه یک راه حل / یازدهمین سلسله سخنرانی های قطب علی معماری

معماری به مثابه یک راه حل / یازدهمین سلسله سخنرانی های قطب علی معماری


معماری به مثابه یک راه حل / یازدهمین سلسله سخنرانی های قطب علی معماری

بینال معماری ونیز 2016؛ سه تجربه

دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، تالار آوینی

دوشنبه 29 آذر 1395، ساعت 16 تا 18