فهرست فهرست

افراد افراد

 

 

اعضای هسته مرکزی قطب علمی فناوری معماری

   

مازیارآصفی

استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

   

کتایون تقی زاده

دانشیار دانشکده معماری دانشگاه تهران

   

محمود حسینی

دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

   

سعید حقیر

دانشیار دانشکده معماری دانشگاه تهران

   

محمد رضا ذوالفقاری

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیر طوسی

   

محسن غفوری آشتیانی

استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

 

 

 

محمود گلابچی

استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران

   

حامد مظاهریان

دانشیار دانشکده معماری دانشگاه تهران