فهرست فهرست

مدارس مقیم مدارس مقیم

با توجه به جایگاه بین­‌المللی قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران، این مجموعه با همکاری‌های تخصصی خود با مراکز علمی خارج از کشور، سعی در ایجاد بستری مناسب جهت استفاده دانشجویان و متخصصین داخلی از دانش روز جهانی دارد. بدین منظور، پروژه مدارس مقیم که توسط قطب علمی برگزار شده، بازخوردهای خوبی در فضای علمی و تخصصی داخل و خارج از کشور را دریافت نموده است.