مراکز خارجی که تا کنون قطب علمی فناوری معماری با آنها همکاری داشته است مراکز خارجی که تا کنون قطب علمی فناوری معماری با آنها همکاری داشته است

نام مرکز علمی

کشور

نوع همکاری تا کنون

نام مرکز علمی

کشور

نوع همکاری تا کنون

AA

Architectural Association

School of Architecture

انگلستان

2 دوره آموزشی مشترک

Politecnico de Milano

ایتالیا

3 دوره آموزشی مشترک

Domus Academy

ایتالیا

5 دوره آموزشی مشترک

Japan National Institute of Technology

ژاپن

نمایشگاه مشترک

CTBUH

آمریکا

یک دوره آموزشی مشترک

DOCOMOMO

بین‌المللی

همکاری‌های علمی  مشترک

Japan Foundation

ژاپن

نمایشگاه تخصصی معماری

Politecnico de Bari

ایتالیا

دوره آموزشی مشترک

JICA

ژاپن

سمینار تخصصی مشترک

Stuttgart University

of Applied Science and Technology 

آلمان

سمینار تخصصی مشترک

Ecole Special de Paris

فرانسه

دوره آموزشی مشترک

Technical University of Vienna

اتریش

سمینار تخصصی مشترک

University of Florence

ایتالیا

دوره آموزشی مشترک

European University of Madrid

اسپانیا

دوره آموزشی مشترک

University of Pavia

ایتالیا

دوره آموزشی مشترک

Sapeinza University of Rome

ایتالیا

2 دوره آموزشی مشترک

University of Lausanne

سوئیس

سمینار مشترک معماری

Dalian University of Technology

چین

دوره آموزشی مشترک