پژوهش پژوهش

سال

مقالات در مجلات علمی پژوهشی

مقالات در همایشها

گزارشات علمی (طرحها)

دانش آموختگان

برگزاری همایش

تالیف و تصنیف و تصحیح کتاب

برگزاری کارگاه آموزشی

ثبت اختراع

همکاریهای علمی با مراکز داخل و خارج کشور

ملی

بین المللی

ملی

بین المللی

کارشناسی ارشد

دکترا

ملی

بینالمللی

1390

الی 1394

13

3

10

8

1

96 (30 در تحصیل)

6 نفر (درحال تحصیل)

33

13

8

30

1

40